Hải quân Mỹ cho biết hạm trưởng USS Fitzgerald, chuẩn đô đốc Bryce Benson, và sĩ quan điều hành, chuẩn đô đốc Se