Tuy nhiên, vấn đề này có thể sẽ xuất hiện trên phiếu bầu trong tương lai nếu tòa án có quyết định theo chiều hướng này.