TT Chavez tuyên bố: “Chúng ta đang tiến tới một nước Cộng hòa XHCN Venezuela, điều này đòi hỏi phải sửa đổi sâu rộng hiến pháp của chúng ta. Chúng ta đang tiến tới CNXH và không điều gì cũng như không ai có thể ngăn cản được quyết tâm đó”.
Về đường lối phát triển kinh tế, TT Chavez nhấn mạnh: “Nhà nước phải giành lại quyền sở hữu toàn bộ các khu vực kinh tế chiến lược. Tất cả những ngành kinh tế tư nhân phải được quốc hữu hóa. Về xã hội, phải kiên quyết chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng”. Trong diễn văn được truyền hình, TT Chavez đã ca ngợi những lý tưởng cộng sản của chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối cách mạng triệt để.

Ngày 10-1, ông Chavez sẽ chính thức nhậm chức TT Venezuela nhiệm kỳ 3 (2007 - 2013). Trong chính phủ mới, TT Chavez đã thành lập thêm 2 bộ mới là Bộ Viễn thông và Bộ Tộc thổ dân, thay thế 11 bộ trưởng trong số 25 bộ của nội các cũ, trong đó có các bộ trưởng nội vụ và tư pháp, tài chính, y tế, giáo dục, lao động, du lịch, khoa học và công nghệ. Ông Jorge Rodriguez được cử làm phó TT thay ông Jose Vicente Rangel.

Đỗ Chuyên (Theo AP)