Mục tiêu đặt ra là tập huấn và trang bị tài liệu phổ biến những kiến thức pháp lý cơ bản về biển, cập nhật những văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho các cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước các lĩnh vực khai thác biển; xã, phường, thị trấn ven biển; cán bộ, chiến sĩ các đơn vị như cảnh sát biển, biên phòng, công an các vùng biển, đảo và hầu hết ngư dân...


Theo website Chính phủ, một trong những nội dung của đề án là nhằm nâng cao nhận thức về vị thế quốc gia biển và hội nhập quốc tế của VN trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, hải đảo.

P. Dương