Sáng 20-8, tại TPHCM, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khai mạc hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã làm rõ thêm một số chủ trương, định hướng về đổi mới công tác quy hoạch cán bộ theo tinh thần Kết luận 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, công tác quy hoạch cán bộ ở các bộ, ban, ngành, địa phương đã dần đi vào nền nếp, đạt được một số kết quả quan trọng.
Nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ở cấp huyện, tỉnh và bộ tương đối dồi dào; trình độ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc đã có bước tiến bộ. Công tác luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ về cơ bản đã được thực hiện theo quy hoạch...”.

Ông Tô Huy Rứa cũng nhìn nhận những yếu kém mà Bộ Chính trị đã chỉ ra trong công tác quy hoạch cán bộ. Cụ thể, ở nhiều địa phương, việc quy hoạch cán bộ chưa gắn với đào tạo, bố trí và sử dụng nên chất lượng cán bộ chưa cao.

Để giải quyết tình trạng trên, kết luận của Bộ Chính trị đã đề ra 5 giải pháp về những việc cần làm, cần sửa ngay trong công tác quy hoạch cán bộ. Đó là đổi mới công tác đánh giá cán bộ; đổi mới và khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác quy hoạch cán bộ, nhất là yếu kém trong việc tạo nguồn cán bộ từ xa; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ; đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đồng bộ với các khâu khác trong công tác cán bộ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình nghiên cứu, đổi mới công tác cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan điểm dứt khoát phải quy hoạch cán bộ, nhất là cấp lãnh đạo, quản lý. Tổng Bí thư yêu cầu quy hoạch cán bộ phải được tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ vì đây là vấn đề liên quan đến tâm lý, đạo đức, danh dự và tình cảm của con người.
“Trong khi bàn các vấn đề cụ thể, cần hết sức chú ý về phương pháp tư tưởng, nhận thức, quan điểm, những vấn đề có tính nguyên tắc về cán bộ và công tác quy hoạch cán bộ. Trước hết là những vấn đề cơ bản liên quan đến đường lối chính trị và cán bộ, quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi trong công tác cán bộ; quan điểm giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, đức và tài, kế thừa và phát triển, thẩm quyền cá nhân và trách nhiệm tập thể...” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong 2 ngày làm việc (20 và 21-8), hội nghị sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề: xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ; quy định góp ý, lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đoàn thể; quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bổ sung, sửa đổi hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý...

PHAN ANH