Dịp này, các đơn vị, đoàn thể và nhân dân các tỉnh đã gửi nhiều quà, sách báo, hàng hóa… tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại huyện đảo Trường Sa, với tổng giá trị trên 1,6 tỉ đồng.

K. Nam