Theo TTXVN, việc lựa chọn tên cho đường, phố và các công trình công cộng dựa trên cơ sở: tên các địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của đất nước; tên di tích - văn hóa, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của quốc gia, địa phương đã được xếp hạng; tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng chống xâm lược có giá trị tiêu biểu của quốc gia; tên danh nhân bao gồm cả danh nhân nước ngoài - là người nổi tiếng, có tài, có đức, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp và bảo vệ Tổ quốc, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật... Đối với thủ đô Hà Nội, TPHCM và các thành phố loại I trực thuộc Trung ương cần quy hoạch đại lộ thì tên đại lộ phải là tên sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hoặc tên danh nhân tiêu biểu nhất.

Những đường, phố và công trình văn hóa đã đặt tên mà xét thấy không có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, không phù hợp thuần phong mỹ tục hoặc tác động xấu trong xã hội thì phải đổi tên, nhưng cần xem xét thận trọng.

N.M.T