Chủ tịch nước cũng đi thăm các công trình tín ngưỡng của đồng bào Chăm, Khmer và dự lễ Hạ Nêu - nghi thức truyền thống báo hiệu thời điểm kết thúc những ngày Tết để bắt đầu một năm sản xuất mới. Trò chuyện với đại biểu các dân tộc, Chủ tịch nước khẳng định bản sắc văn hóa là nền tảng tinh thần, động lực cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi đồng bào các dân tộc ngày 20-2. Ảnh: TTXVN
 
Lịch sử nước ta đã chứng kiến trong những lúc khó khăn nhất, đoàn kết và lòng tự hào dân tộc trở thành sức mạnh nội sinh để dân tộc ta vững vàng vượt qua mọi thử thách, chông gai, tồn tại và không ngừng phát triển. Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể cùng đồng bào các dân tộc trong cả nước tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.
Y.Anh