Chiều 13-1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc, đúng một tuần trước khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công việc chuẩn bị Đại hội XII của Đảng cơ bản hoàn tất đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Nắm bắt cơ hội tham gia TPP

Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ qua 3 ngày làm việc, Hội nghị đã thảo luận, thông qua chủ trương ký Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tiếp tục hoàn thiện phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XII; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII .

Lãnh đạo Đảng, nhà nước và các đại biểu tham dự lễ bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Ảnh: TTXVN
Lãnh đạo Đảng, nhà nước và các đại biểu tham dự lễ bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Ảnh: TTXVN

Thảo luận Báo cáo của Bộ Chính trị về kết quả đàm phán và xin chủ trương ký kết TPP, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao, phê duyệt TPP. Nhận định TPP là hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, có phạm vi điều chỉnh rộng hơn và mức độ cam kết sâu hơn Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các FTA mà Việt Nam đã tham gia trước đây, Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của Bộ Chính trị, đã kịp thời, chủ động đưa ra các mục tiêu, nguyên tắc lớn để định hướng các nội dung đàm phán ngay từ đầu, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đàm phán. Trung ương cũng biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, của các cơ quan có liên quan và trực tiếp là Đoàn Đàm phán Chính phủ đã nghiêm túc tiến hành đàm phán đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trung ương khẳng định cơ hội mà TPP đem lại cho đất nước rất lớn nhưng thách thức, khó khăn cũng không nhỏ. Ngoài sức ép về cạnh tranh, khi tham gia TPP, Việt Nam sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi một số quy định pháp luật về thương mại, hải quan, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí tuệ, lao động... Việc thực hiện các quy định về lao động trong TPP cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội đối với các hoạt động có liên quan đến quan hệ lao động, giữ vững ổn định chính trị - xã hội để phát triển đất nước. Nhận diện các thách thức, Trung ương khẳng định tự tin về khả năng vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội do TPP mang lại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Thảo luận thẳng thắn, dân chủ

Thông báo hội nghị cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận kỹ, thông qua dự thảo Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 để Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xem xét, giới thiệu Quốc hội khóa XIV quyết định theo quy định của pháp luật. Hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XII xem xét, quyết định.

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bổ sung một số Ủy viên Trung ương khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII; nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XII và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, nhà nước nhiệm kỳ khóa XII với số phiếu rất tập trung.

Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII, đồng thời yêu cầu Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị phục vụ đại hội để bảo đảm đại hội thành công.

Chính thức ký kết TPP vào tháng 2-2016

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tán thành để Chính phủ cùng chính phủ các nước ký TPP vào đầu tháng 2-2016; giao Bộ Chính trị chỉ đạo công tác chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn TPP theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có TPP và chỉ đạo Chính phủ xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện.

Dương Ngọc