Theo Thông tư số 10 năm 2007 của liên bộ Y tế - Tài chính, đấu thầu thuốc tập trung là 1 trong 3 hình thức đấu thầu thuốc vào bệnh viện (BV), bên cạnh đấu thầu đơn lẻ do từng BV thực hiện và đấu thầu đại diện do BV đa khoa cấp tỉnh tổ chức. BHXH VN cho rằng đấu thầu đơn lẻ theo từng BV, từng tỉnh với hàng trăm hội đồng khác nhau sẽ xảy ra tình trạng cùng một loại thuốc nhưng mỗi BV lại trúng thầu mỗi giá khác nhau, gây thiệt thòi cho

người bệnh...
D.Thu