Các biểu mẫu hộ tịch mới có nhiều thay đổi so với biểu mẫu cũ. Trong biểu mẫu khai sinh, bỏ mục “quê quán” trong phần khai về nhân thân của người được khai sinh.
Trước đây, mục “quê quán” đã gây khá nhiều rắc rối cho cán bộ hộ tịch và cả người được khai sinh.
Các biểu mẫu mới: khai sinh, khai tử, chứng nhận kết hôn cũng được thêm một mục mới là “nơi đăng ký” thể hiện tên của cơ quan đã cấp giấy tờ hộ tịch này, thuận tiện cho việc trích lục về sau (là cơ quan đăng ký lần đầu hay cơ quan đăng ký lại).
Theo Chi Mai (Tuổi Trẻ)