Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 27 thành viên:

Ghi chú: Hãy click vào hình để xem thông tin chi tiết về các thành viên Chính phủ