Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng bảo đảm phù hợp với thể chế kinh tế-thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế trong từng giai đoạn; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu các chính sách kinh tế-xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công theo sự phân công của Thủ tướng.

T.An