Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng về cơ bản, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Phú Thọ đạt yêu cầu đề ra.
Mặc dù vậy, vẫn còn những hạn chế, những việc chưa làm được như mong muốn, qua kiểm điểm chưa chỉ rõ được “bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống nằm ở đâu, lợi ích nhóm ở chỗ nào, một số sai phạm chưa được xử lý nghiêm...
“Phú Thọ cần tiếp tục theo dõi, thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua; nhận diện được lợi ích nhóm ở chỗ nào, “bộ phận không nhỏ” nằm ở đâu...” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh tiến hành đánh giá việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình ở cấp huyện và tương đương; làm rõ đơn vị, địa phương nào kiểm điểm không đạt yêu cầu; tổ chức kiểm tra việc thực hiện những biện pháp, công việc phải làm ngay...

T.Bình