Trong 10 năm kết nghĩa, Cảng Sài Gòn đã tổ chức  5 đợt cho cán bộ kỹ thuật tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm với Cảng Osaka, nhất là trong giai đoạn cảng đầu tư nâng cấp và hiện đại khu cảng. Ông Lê Công Minh, Tổng Giám đốc Cảng Sài Gòn, cho biết: “Trong thời gian  kết nghĩa, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Cảng Sài Gòn đã học tập những mô hình và phương thức quản lý kinh doanh của cảng bạn... Kết quả này đã đem lại cho Cảng Sài Gòn một tầm nhìn, hướng phát triển phương thức quản lý kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực và nhiều kinh nghiệm khác...”.

N.Hậu