Cụ thể, chỉ có 80.000 trong tổng số 350.000 DN vừa và nhỏ trên cả nước nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Số đông các đơn vị còn lại chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và lợi ích của vấn đề này, dẫn đến tình trạng lúng túng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc xác lập, bảo vệ, khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ.
Th.Lê