Chủ động hội nhập văn hóa

Tin mới

08/08/2013 22:58

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Ngày 8-8, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm (1998-2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII cần đặt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011).

Nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời gian tới là rất nặng nề. Vì vậy, ngành VH-TT-DL phải chủ động phối hợp với các ngành, các cấp nghiên cứu, có những cách làm hay, sáng tạo, thực hiện các giải pháp hiệu quả nhất.

Để không đánh mất bản sắc của mình trong thế giới luôn phát triển và biến động khó lường, để hội nhập mà không hòa tan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh rằng toàn ngành phải tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về văn hóa, tích cực triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; xây dựng các kế hoạch hành động phù hợp nhằm phát huy nội lực, khai thác các lợi thế, thành tựu đã đạt được và thế mạnh của công nghệ thông tin - truyền thông toàn cầu, hội nhập quốc tế để chủ động hội nhập văn hóa, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại vừa giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, làm giàu truyền thống văn hóa dân tộc từ tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời có đóng góp tích cực vào kho tàng văn hóa nhân loại. Bên cạnh đó, phải kế thừa tinh hoa trong nhân cách văn hóa Việt Nam từ ngàn đời.

Báo cáo tại hội nghị, ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, cho biết bên cạnh những đóng góp, sự nghiệp phát triển văn hóa thời gian qua vẫn còn những hạn chế, thiếu sót; nhân cách văn hóa của người Việt Nam có nơi, có lúc vẫn chưa được quan tâm ngay từ gia đình, từ nhà trường; sự tha hóa, lối sống xa hoa, phù phiếm, giả dối có xu hướng ngày càng phát triển. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật nhiều lúc còn lúng túng. Hoạt động trùng tu, tôn tạo, bảo tồn di sản có lúc, có nơi vẫn thực hiện chưa nghiêm, gây bức xúc trong dư luận…

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm và chăm lo phát triển văn hóa, coi văn hóa là một mặt trận quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng, góp phần to lớn vào thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng của đất nước ta, nhân dân ta.

YẾN ANH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI