Chiều 11-10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI đã kết thúc sau 7 ngày làm việc. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đề án; Bộ Chính trị tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. BCH Trung ương Đảng nhất trí cao thông qua nghị quyết hội nghị.

Tạo không khí phấn khởi

Theo TTXVN, BCH Trung ương Đảng thống nhất nhận định: Nhờ nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nên kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục phục hồi, tăng trưởng cao hơn kế hoạch. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản bảo đảm.

Việc triển khai, thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh. Văn hóa - xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh có bước tiến mới. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm được tập trung chỉ đạo, tạo những chuyển biến tích cực.Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

 

9 tháng đầu năm 2015, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao. Trong ảnh: Sản xuất khuôn mẫu trên thiết bị tự động hiện đại tại Công ty Cơ khí Duy Khanh (TP HCM) Ảnh: Tấn Thạnh
9 tháng đầu năm 2015, kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao. Trong ảnh: Sản xuất khuôn mẫu trên thiết bị tự động hiện đại tại Công ty Cơ khí Duy Khanh (TP HCM) Ảnh: Tấn Thạnh

 

Những kết quả nêu trên đã củng cố và tăng thêm niềm tin của nhân dân, tạo không khí phấn khởi để chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để có thể hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2015, Trung ương yêu cầu: Từ nay đến cuối năm, cần tập trung phát huy những kết quả đã đạt, khắc phục hạn chế, tồn tại, đồng thời tiếp tục nâng cao độ chính xác, tính toàn diện, sâu sắc của các dự báo, kể cả dự báo dài hạn hơn cho năm 2016 và các năm tiếp theo. Nhận thức đầy đủ, đúng đắn thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức để chuẩn bị trước những điều kiện và có chính sách, biện pháp ứng phó phù hợp, có lợi nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, hội nghị nhất trí cần tiếp tục rà soát kỹ, xác định đúng các chỉ tiêu chủ yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực quan trọng và những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp có tính đột phá. Đặt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trong tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt lành mạnh hóa và bảo đảm cân đối thu - chi ngân sách nhà nước, giảm dần bội chi, kiểm soát nợ công thật sự an toàn.

Theo BCH Trung ương Đảng, cần kiên quyết xử lý nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém, nâng cao độ an toàn, tin cậy của hệ thống các ngân hàng thương mại; nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. Khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư công, xử lý dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải, nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự mới khóa XII

BCH Trung ương Đảng đánh giá cao tiểu ban nhân sự và Bộ Chính trị đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng các báo cáo về công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII; Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt từ nay đến Đại hội XII của Đảng.

Trung ương cũng biểu dương các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc đã chuẩn bị chu đáo nhân sự đại hội cấp mình, đồng thời tổ chức nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự BCH Trung ương ở vòng 1, vòng 2, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn.

Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan, công tâm, toàn diện về dự kiến danh sách nhân sự mới lần đầu được giới thiệu tham gia BCH Trung ương khóa XII và các phương án lựa chọn; đồng thời phân tích, đánh giá, góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung các báo cáo và phương án nhân sự. BCH Trung ương Đảng cơ bản tán thành báo cáo của Bộ Chính trị và thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến về tiêu chí xem xét trường hợp "đặc biệt" đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI tái cử khóa XII, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; về phương án lựa chọn các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết lần thứ nhất danh sách nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia BCH Trung ương khóa XII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết); ghi phiếu đề xuất danh sách các Ủy viên BCH Trung ương khóa XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử và ghi phiếu đề xuất, giới thiệu nhân sự đủ điều kiện tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.

Về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới, hội nghị nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tổ chức vào cùng một ngày trên phạm vi cả nước. Mục tiêu của việc bầu cử là chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu là ưu tiên hàng đầu, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn...

 

Nêu cao trách nhiệm hơn nữa

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 12 BCH Trung ương Đảng khóa XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần này sẽ góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

“Mỗi ủy viên trung ương cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của trung ương và đặc biệt là Nghị quyết hội nghị trung ương lần này” - Tổng Bí thư nêu rõ.

 

Lương Duy