Theo đó, tài sản có giá trị thẩm định giá dưới 40 triệu đồng có mức phí là 200.000 đồng. Tài sản từ 40 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng có mức phí 0,42% (trên giá trị tài sản thẩm định); từ 200 triệu đồng đến dưới 50 tỉ đồng mức phí từ 0,42 đến 0,075%. Tài sản từ 50 tỉ đồng trở lên mức thu phí là 0,072%. Riêng tài sản nhờ trung tâm tổ chức bán đấu giá, nếu bán được, thu 50.000 đồng đối với tài sản có giá từ 1 triệu đồng trở xuống; thu 5% (trên giá trị tài sản bán được) đối với tài sản từ trên 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng; thu 2% đối với tài sản từ 100 triệu đồng đến 1 tỉ đồng; từ trên 1 tỉ đồng trở lên thì mức phí là 20 triệu đồng, cộng 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 1 tỉ đồng.

P.Ngọc