Ông Vũ Đức Tâm, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO, đã nhận bằng công nhận khu vực văn hóa cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên là 43 di sản văn hóa của 43 nước trên thế giới, trong đó có khu vực văn hóa cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên của Việt Nam được chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại, trong đợt này cùng với 11 di sản văn hóa khác ở 11 nước châu Á.
H.Th