Các cơ quan quản lý dư lượng thuốc trừ sâu TPHCM đã áp dụng rộng rãi phương pháp này để kiểm tra nhanh nhiều mẫu rau từ các nguồn khác nhau nhập về.

B.T.T