Đảng đưa đất nước tiến lên

Tin mới

02/02/2015 23:16

Thực tiễn của Việt Nam trong suốt 85 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta

Sáng 2-2, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2015). Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và đọc diễn văn.

“Một cuộc chiến đấu khổng lồ”

Trong bài phát biểu, sau khi ôn lại lịch sử ra đời và phát triển vẻ vang của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy…”.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức ngày 2-2 
ở Hà NộiẢnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức ngày 2-2 ở Hà Nội Ảnh: TTXVN

 

Về nhiệm vụ hiện nay, theo Tổng Bí thư, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là một sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, vĩ đại, “một cuộc chiến đấu khổng lồ” như Bác Hồ đã dạy nhưng cũng cực kỳ khó khăn, phức tạp. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn.

“Trong thời gian qua, Đảng ta đã dành không ít thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Gần đây, toàn Đảng đã tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, nhà nước với nhân dân hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm. Trong tình hình ấy, chúng ta càng cần phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng” - Tổng Bí thư lưu ý.

Luôn giữ vững bản chất của Đảng

Phương hướng chung của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay - theo Tổng Bí thư - là phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững, tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển.

Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị tha hóa, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng - là một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã khẳng định phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta. Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ thì Đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên.

 

Các nước gửi điện mừng

Theo TTXVN, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta. Điện mừng nêu rõ: Những thành tựu và thắng lợi to lớn mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt 85 năm qua là nguồn động viên to lớn, mạnh mẽ đối với Lào trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em chắc chắn sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam; hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia cũng đã gửi điện mừng, nhấn mạnh Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt chặng đường 85 năm qua. Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp đỡ, ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia cả trong giai đoạn cứu nước, xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay; đồng thời mong muốn Việt Nam giành được nhiều thắng lợi mới hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng thịnh vượng.

B.T.Q

 

Nỗ lực xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trong ngày 2-2.

Tại TP HCM, đoàn lãnh đạo TP do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà 2 cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi Nguyễn Thành Thơ (Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM) và Phạm Thời Cuộc (Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, nguyên công nhân ngành động lực Khu Gang thép Thái Nguyên). Ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 2 cán bộ lão thành, Phó Bí thư Thường trực Võ Văn Thưởng hứa: “Cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ TP HCM sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh”.

Hòa chung không khí cả nước, tại các tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Bình Định... cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại TP Cần Thơ, hàng trăm đại biểu đã dự mít-tinh mừng ngày thành lập Đảng. Dịp này, 319 đảng viên được Thành ủy Cần Thơ trao tặng huy hiệu Đảng.

P.Anh - B.T.Q

 

AN QUÝ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI