Thắp hương tưởng nhớ công lao của Bác Hồ đối với dân tộc, với đất nước, với Đảng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang xúc động ghi những dòng lưu bút: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chúng cháu nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người; quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh Ảnh: TTXVN

Dịp này, Chủ tịch nước căn dặn các cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ khu di tích thường xuyên học tập, rèn luyện, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác; từ đó chuyển tải cho các tầng lớp nhân dân đến tham quan để nơi đây thực sự là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước.

B.T.Th