Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược

Tin mới

14/10/2016 22:08

Nhấn mạnh yêu cầu tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trung ương đã thống nhất phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm

Sáng 14-10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc.

Quyết liệt đổi mới nền kinh tế

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu mà hội nghị đã đạt được.

Tổng Bí thư cho rằng trong 9 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng khá. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Dự báo đến cuối năm 2016, có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/13 chỉ tiêu đề ra.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ nền kinh tế đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, tăng trưởng GDP và xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt thấp so với cùng kỳ và dự kiến; tăng trưởng nông nghiệp không đạt mục tiêu đề ra; thâm hụt ngân sách và nợ công vẫn ở mức cao. Theo Tổng Bí thư, trong những tháng cuối năm, để đạt mức tăng trưởng 6,3% - 6,5%, cần dồn sức giải ngân thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; huy động nguồn lực xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trung ương xác định năm 2017, tiếp tục tập trung bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Để có thể hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Tổng Bí Thư yêu cầu phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư, kinh doanh.

“Phải khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn ODA, vốn ngân sách nhà nước; thất thu, bội chi, mất cân đối lớn về ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ nợ công trong ngưỡng an toàn; xử lý căn bản và triệt để hơn các ngân hàng thương mại yếu kém, nợ xấu ngân hàng và nợ đọng xây dựng cơ bản” - Tổng Bí thư nêu rõ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Ảnh: TTXVN
Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, Tổng Bí thư cho rằng cần nhận thức, quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về vấn đề này, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của chúng ta trong giai đoạn hiện nay.

“Phải hiểu rõ mô hình tăng trưởng mà nước ta đổi mới, xây dựng là mô hình tăng trưởng ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Để thực hiện hiệu quả đổi mới mô hình tăng trưởng, Tổng Bí thư chỉ rõ trước hết cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện 3 đột phá chiến lược. Theo đó, tăng cường đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, thuận lợi cho khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển một số khu hành chính - kinh tế đặc biệt, đô thị thông minh, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý gắn với đổi mới tăng trưởng phải đầu tư, tái cơ cấu nền nông nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái bền vững, hiệu quả.

Xử lý nghiêm hành vi vi phạm

Đại hội XII của Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, với trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tổng Bí thư cho biết cái mới của lần này là trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổng Bí thư chỉ rõ: “Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân”.

Theo Tổng Bí thư, trung ương đã thống nhất phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm về: giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; cơ chế, chính sách; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

“Cần rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” - Tổng Bí thư yêu cầu.

Thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

Trung ương thống nhất cho rằng chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là định hướng chiến lược lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và doanh nhân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức là lực lượng đi đầu. Cần tập trung khuyến khích, tạo điều kiện cho sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nhân, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam. Trong 5-10 năm tới, cần tập trung ưu tiên xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp thực hiện các thỏa thuận đã ký kết, đáp ứng yêu cầu bảo đảm nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế gắn với giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Theo TTXVN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI