Đối với hàng hóa tiêu thụ nội địa, hàng hóa vận chuyển lên biên giới để bán lại cho doanh nghiệp khác xuất khẩu thì vẫn tiến hành thu thuế buôn chuyến như bình thường. Nguyên nhân là do quy định về đối tượng miễn thuế buôn chuyến chưa rõ ràng; chủ yếu hàng hóa của các địa phương vận chuyển lên biên giới xuất khẩu trực tiếp hay gián tiếp là nông sản đã được miễn thuế buôn chuyến từ nhiều năm trước.

V.Hương