Ông Thành cũng đề nghị chuyển ông Nguyễn Còn, Phó Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn, sang công tác khác vì chưa tâm huyết với nghề, quan hệ với lâm tặc...

Từ đầu năm 2012 đến nay, VQG Yok Đôn đã miễn nhiệm 1 trạm trưởng, 2 trạm phó kiểm lâm và buộc thôi việc 1 kiểm lâm viên do câu kết với lâm tặc.

C.Nguyên