Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 đưa ra mục tiêu tổng quát đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đến năm 2020 làm cơ sở xác định các mục tiêu cụ thể trong giáo dục các cấp bậc. Dự thảo chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 – 2020 đặt mục tiêu nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40%, tương đương 23,5 triệu người vào năm 2015 và 55% vào năm 2020, tương đương 34,4 triệu người. Thảo luận, đóng góp ý kiến, các thành viên dự họp đồng tình với các nội dung mà 2 dự thảo chiến lược đã nêu.

Theo TTXVN, chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý việc phát triển GD-ĐT, dạy nghề phải bảo đảm xây dựng được đội ngũ lao động có trình độ, tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khác của đất nước.

D.Quốc