Theo đó, hợp nhất ba sở TDTT, Du lịch với VHTT thành Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch; sáp nhập hai ban Thi đua - Khen thưởng và Tôn giáo - Dân tộc vào Sở Nội vụ; giải thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em TP về các sở Y tế, Văn hóa - Thể thao - Du lịch và LĐ-TB-XH; chuyển chức năng quản lý báo chí, xuất bản của Sở VHTT cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Có sự điều chỉnh này là do Văn phòng Chính phủ đã có văn bản không chấp thuận kiến nghị của TPHCM, yêu cầu UBND TP sắp xếp lại bộ máy theo đúng Nghị định 13/208/NĐ-CP.

N.Yên