Việc đổi mới giáo dục đại học phải được tổ chức công phu và lấy ý kiến rộng rãi của các nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm của các nước tiên tiến”- Thủ tướng Phan Văn Khải đã khẳng định như vậy tại phiên họp Hội đồng Quốc gia giáo dục tổ chức ngày 20-5, ở Hà Nội. Thủ tướng cho rằng, cùng với chức năng đào tạo các trường đại học phải là những trung tâm nghiên cứu khoa học. Thủ tướng đề nghị, thời gian tới các bộ, ngành liên quan cần tổ chức lại các trường đại học gắn chặt với các viện nghiên cứu khoa học; từ nay đến năm 2010 cần tạo bước đột phá trong việc nâng cao trình độ của giảng viên, trong đó ưu tiên đào tạo có hệ thống trình độ cao cho đội ngũ giảng viên.

Trước đó, các thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục đã nghe và góp ý kiến vào báo cáo về “Dự thảo đề cương chi tiết đề án đổi mới giáo dục đại học VN giai đoạn 2006- 2020”; báo cáo về giáo dục đại học và cao đẳng của Hội đồng Quốc gia giáo dục...

H.Nội