Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tại buổi làm việc với Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: TTXVN
Theo TTXVN, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, cũng như việc củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, coi đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
Đồng tình với những phương hướng công tác dân vận thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh Ban Dân vận Trung ương cần khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trên các lĩnh vực, đặc biệt liên quan đến công tác dân vận. Ban Dân vận Trung ương cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra nhằm đẩy mạnh công tác dân vận ở mọi cấp, ngành, lĩnh vực; phối hợp với các cơ quan chức năng, nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận, với những nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu công tác dân vận trong bối cảnh tình hình mới, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.
P.Hồ