Theo dự án, mục tiêu đến năm 2010, đội ngũ cán bộ và giảng viên của trường về cơ bản sẽ bảo đảm được chất lượng và số lượng, đồng bộ về cơ cấu ở các bộ môn, phòng, khoa. Trong giai đoạn đầu, trường sẽ đào tạo các ngành: kỹ thuật, công nghệ, quản trị kinh doanh - kinh tế, công nghệ thông tin, ngoại ngữ. Giai đoạn tiếp theo, trường bổ sung thêm các ngành đào tạo mà xã hội có nhu cầu.

B.T.Q