Giá tiền để xử lý 1 m3 nước rỉ rác cho bãi rác Gò Cát là 99.437 đồng và ở bãi rác Phước Hiệp 70.791 đồng/m3. Đây là mức giá trần được khoán gọn đến ngày 31-12-2007 để Công ty Môi trường TP tạm tính làm cơ sở xác định hiệu quả đầu tư dự án áp dụng công nghệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật SEEN để xử lý 800 m3 nước rỉ rác/ngày cho bãi rác Gò Cát và Phước Hiệp.

T. Trung