(NLĐ)- Ngày 25-2, thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính trong các bệnh viện công lập theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu đã được liên bộ Y tế, Tài chính, Nội vụ ký và ban hành. Theo đó, các bệnh viện sẽ được Nhà nước giao ngân sách 3 năm/ lần và các giám đốc có quyền tự chủ về tài chính; có quyền ký hợp đồng thuê nhân lực từ vị trí phó giám đốc trở xuống, tuyển biên chế mới dựa trên định mức giường bệnh và nhân lực; có quyền quyết định trả lương cho cán bộ nhân viên gấp 2,5 lần mức lương tối thiểu; sử dụng ngân sách để mua sắm thiết bị, đào tạo cán bộ.

Ngoài ra, nhằm triển khai cơ chế tự chủ về tài chính ở các bệnh viện một cách đồng bộ, Bộ Y tế cũng đang tiếp tục chỉnh sửa cơ chế thu viện phí, tiêu chuẩn định biên lao động cho các cơ sở y tế công lập.

H.Nhi