Theo báo cáo trên, hầu hết các hồ trong nội thành đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm hữu cơ. Hiện nay, chỉ còn hồ Tây là có khả năng tự làm sạch. Tương tự, các sông chảy qua thủ đô cũng đang bị ô nhiễm nặng. Trong khi đó, các sông này lại là nguồn cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và công nghiệp của TP.

Ngoài ra, phân tích thành phần hóa học nước dưới đất cho thấy nước ngầm tại Hà Nội có một số chỉ tiêu vượt quá giới hạn cho phép, trong đó chủ yếu là hàm lượng amoni, asen và hàm lượng hữu cơ.
Trong đó, hàm lượng asen cao đến hơn 20 mg/l tại huyện Hoài Đức, hàm lượng amoni cao hơn 100 mg/l tại khu vực thị xã Hà Đông. Đáng chú ý, các yếu tố này đang có xu thế tăng theo thời gian cả về hàm lượng và diện tích phân bố.
B.Trân