Tuyên bố khẳng định: Việc làm sai trái với giọng điệu phê phán “Việt Nam không có tự do báo chí”, “Nhà nước Việt Nam ngăn cản, cấm đoán người dân sử dụng Internet”, “Chính phủ Việt Nam mở chiến dịch đàn áp tự do ngôn luận” của CPJ chỉ là những lời lẽ dối trá, bóp méo, xuyên tạc sự thật, phụ họa theo những tiếng nói lạc lõng của các thế lực thù địch chống Việt Nam, đi ngược lại mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau đang được cải thiện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”. Hệ thống báo chí Việt Nam từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi của toàn xã hội. Đó là một lực lượng hùng hậu, một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và tiến trình dân chủ hóa xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và nhu cầu hưởng thụ thông tin của các tầng lớp nhân dân.

B.T.A