Viện Khoa học Lao động và Xã hội đang nghiên cứu xin ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan để hoàn thành dự thảo khung chiến lược an sinh xã hội giai đoạn 2011-2020, sẽ trình Bộ LĐ-TB-XH vào cuối năm nay. Nội dung chính của khung chiến lược này gồm các vấn đề về an sinh xã hôi trong nền kinh tế thị trường. Theo khung chiến lược, đến năm 2020, VN phát triển được một hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa dạng, linh hoạt, bền vững, bảo đảm cho mọi thành viên trong xã hội có mức sống tối thiểu trở lên.

Theo ông Đàm Hữu Đắc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, vấn đề cốt lõi để tất cả mọi người dân đều có thể hưởng an sinh xã hội là phải xóa nghèo, tạo cho họ việc làm và thu nhập ổn định.

N.Quyết