Nhiều cơ sở dạy nghề thiếu xưởng thực hành, ký túc xá; trang thiết bị dạy nghề thiếu và lạc hậu; giáo viên dạy nghề chưa được hỗ trợ về nhiều mặt.

 
Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, về giải pháp liên vùng trong dạy nghề đến năm 2020, ĐBSCL cần chú trọng gắn đào tạo nghề với nhu cầu xã hội, đầu tư một số trường mang tầm quốc gia, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phát triển dạy nghề...
C.Linh