Đối với việc đấu thầu cung ứng thuốc biệt dược, cần căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghị định số 111/2006/NĐ- CP ngày 29-9-2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng (lưu ý điểm b Khoản 2 Điều 21 của Nghị định này) và các văn bản liên quan khác để quy định cho phù hợp với pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo TTXVN, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đối với những trường hợp vượt quá thẩm quyền, Bộ Y tế làm việc với các cơ quan liên quan, đề xuất phương án cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

B.T.L