Hằng năm, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng đối với trụ sở làm việc; xây dựng và thực hiện quy chế tiết kiệm năng lượng nội bộ, bảo đảm vận hành phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật.
 
Ông  Hào cho biết thêm Bộ Công Thương đang xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện luật, trong đó chú ý việc tổ chức kiểm tra, đánh giá và áp dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng.
 

Cùng ngày, Văn phòng Chủ tịch nước cũng tổ chức công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Người khuyết tật, Luật Bưu chính có hiệu lực từ ngày 1-1-2011 và nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư có hiệu lực từ ngày 1-8-2010.

Th.Kha