Hiện lượng thuốc do nhà thuốc BV cung cấp chiếm 60%-70% số thuốc lưu thông trên thị trường tự do, song giá thường cao hơn 25%-30%, thậm chí tới 45%. Nguyên nhân là do các nhà thuốc này đã được “bán cái” cho tư nhân và để mặc cho họ làm giá. Do đó, nhiều sở y tế không kiểm soát được giá cả, chất lượng thuốc tại các nhà thuốc BV.

D.Thu