Hội thảo tập trung đánh giá, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của ĐBQH chuyên trách IX, X và từ đầu nhiệm kỳ XI đến nay. Từ cơ sở thực tiễn đó, ĐBQH chuyên trách đề xuất những vấn đề liên quan đến cơ chế, phương thức, điều kiện làm việc để thực hiện tốt vai trò nhân dân và QH giao cho, sớm thống nhất ý kiến trình QH ban hành một cơ chế hoạt động cho ĐBQH chuyên trách.

H. Dũng