Đó là nhận định của các kiến trúc sư tại diễn đàn “Các xu hướng sáng tác kiến trúc miền Nam trong thời kỳ đổi mới 1986-2004” diễn ra ngày 30-10 tại TPHCM.
Tuy chưa định hình một “trường phái” riêng nhưng hiện các hình thức kiến trúc thường đi theo hai xu hướng hiện đại hoặc hồi cố, xu hướng nào cũng có mặt tích cực và hạn chế nhất định. Đội ngũ kiến trúc sư cũng chưa chuẩn bị kịp về chất để thích nghi với yêu cầu mới của xã hội.

Các kiến trúc sư cho rằng công việc cấp bách hiện nay là nhanh chóng tổng kết và tìm hướng đi cho kiến trúc trong nước nói chung, kiến trúc TPHCM nói riêng theo hướng dân tộc, hiện đại, góp phần làm cho bộ mặt các đô thị phát triển hài hòa cùng với cuộc sống công nghiệp.

T.N.Thạch