Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, đã tới dự. Cùng dự có các ông nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm...
 
Theo TTXVN, trong diễn văn tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Ôn lại truyền thống 81 năm vẻ vang và tự hào của Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định: Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 81 năm qua trước hết nhờ cương lĩnh, đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa và phát triển truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại; sự hy sinh chiến đấu, lao động quên mình của toàn dân dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.
 
Tuy con đường cách mạng có lúc thăng trầm song Đảng luôn giữ vai trò là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại đã khẳng định đường lối của Đảng là đúng đắn, sáng tạo, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Thực tiễn cách mạng cũng chứng minh ở mỗi giai đoạn cách mạng, để thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.
 
Sau diễn văn của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, thay mặt đội ngũ trí thức khoa học Hà Nội và tuổi trẻ thủ đô, GS-TSKH Nguyễn Xuân Hãn, Đại học Quốc gia Hà Nội và đảng viên trẻ Nguyễn Minh Hoàn, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đã phát biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và lớp lớp đảng viên đi trước đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân; vui mừng trước những thành tựu phát triển vượt bậc của đất nước và của thủ đô trong những năm qua; bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Ng.Tống