- Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải tiếp công dân vào ngày thứ sáu của tuần lễ cuối tháng.

- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thiện Nhân tiếp công dân vào ngày thứ sáu của tuần lễ đầu trong tháng.

- Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hùng Việt tiếp công dân vào ngày thứ sáu của tuần lễ thứ hai trong tháng.

- Phó Chủ tịch UBND TP Mai Quốc Bình tiếp công dân vào ngày thứ sáu của tuần lễ thứ ba trong tháng.

- Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Thị Nhân tiếp công dân vào ngày thứ tư của tuần lễ thứ hai trong tháng.

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài tiếp công dân vào ngày thứ tư của tuần lễ thứ ba trong tháng.
P.V