Báo cáo kết quả chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 12 vào sáng 28-11, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cho biết Ban Thường vụ đã tiếp nhận 652 trang tài liệu với 1.224 ý kiến góp ý, tập trung vào 3 nhóm vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu.

Có tới 483 ý kiến góp ý về tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có 128 ý kiến nói về hạn chế và khuyết điểm. Bên cạnh đó, có 232 ý kiến góp ý về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp do Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; 160 ý kiến về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; có 152 kiến nghị đối với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy...
Ông Lê Thanh Hải cho rằng đa phần các ý kiến góp ý đều tâm huyết, sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, một số cấp ủy, ban, ngành, hội còn góp ý chung chung, chủ yếu nêu ưu điểm mà ít góp ý về những hạn chế, khuyết điểm.
Theo ông Lê Thanh Hải, báo cáo kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung đánh giá khách quan, đúng mức cả mặt ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm; nhất là phân tích rõ những hạn chế, khuyết điểm về 3 vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, báo cáo kiểm điểm được xây dựng trên tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật với tinh thần tự phê cao, đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh và thể hiện tính gương mẫu của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy...
“Việc tự kiểm điểm cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được tiến hành với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn, “trị bệnh cứu người”, giúp nhau cùng tiến bộ. Bản thân các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc tự kiểm điểm cũng như cầu thị tiếp thu những ý kiến đóng góp đúng đắn, xác đáng của các tổ chức và cá nhân; tự giác, trung thực xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm và tự sửa chữa...” - ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh.
PHAN ANH