Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao cho các thương nhân mua số thóc, gạo tạm trữ nêu trên. Các thương nhân thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, từ ngày 15-3  đến 15-6.

H.Thành