Để thực hiện được mục tiêu đến năm 2011 đủ điều kiện tổ chức Năm Du lịch Quốc gia, tỉnh Phú Yên đã tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, một số cơ sở văn hóa phục vụ phát triển du lịch, tăng cường liên kết với các tỉnh, TP và các đối tác nước ngoài để gọi vốn đầu tư. Đến năm 2011, ngành du lịch tỉnh Phú Yên phấn đấu trở thành ngành kinh tế quan trọng, phát triển nhanh, bền vững, tiến tới là ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm sau.

T.Giang