Theo TTXVN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015, trong một thời gian ngắn đã nỗ lực triển khai có kết quả nhiều hoạt động quan trọng, cả đối nội và đối ngoại, trực tiếp nghiên cứu cũng như tham gia nghiên cứu.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội đồng Lý luận Trung ương có chức năng, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, do Bộ Chính trị lập ra, trực thuộc Bộ Chính trị, là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối chính sách của Đảng.

Tổng Bí thư cũng khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm, coi trọng công tác lý luận chính trị; mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nữa công tác lãnh đạo của Trung ương và Bộ Chính trị.

H.Hiếu