Nghị quyết Hội nghị VI (lần 2) của Trung ương cũng nêu rõ: “Những thành tựu đạt được trong quá trình đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, một lần nữa chứng minh sự phát triển và trưởng thành của Đảng. Thế và lực của cách mạng nước ta ngày càng được tăng cường. Thành tựu đó rất to lớn và đáng tự hào”. Đồng thời, nghị quyết Trung ương cũng vạch ra rằng: “Tuy nhiên, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém...”. Tôi muốn nói thêm về những yếu kém đó. 1. Trước hết, đánh giá tình hình Đảng ta, từ đó rút ra kết luận. Cần thấy sự thật, nói đúng sự thật, nói hết sự thật với tinh thần và ý chí cách mạng tiến công, nghiêm khắc và sắc bén, làm nổi bật cái gì phải giải quyết và giải quyết thế nào cho có hiệu quả thiết thực. Điều chủ yếu nhấn mạnh theo tinh thần trên là nhiều người có chức, có quyền trong hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể quần chúng hư hỏng quá, thoái hóa biến chất, chạy theo chức, quyền, tiền, danh và lợi. Những người ấy đang làm cho một bộ phận không nhỏ trong nhân dân ta ngày càng giảm lòng tin vào Đảng ta, đưa đến tình hình nguy kịch không thể coi thường, là sự hội nhập của 4 nguy cơ, tác động lẫn nhau và phá ta: có cái rõ, có cái chưa rõ, có mặt nổi, có mặt chìm, có cái trước mắt, có cái lâu dài, tất cả có thể đưa đến sự mất còn của chế độ và sự nghiệp cách mạng của chúng ta. Không thể để tình hình diễn biến như vậy. Chúng ta phải vũ trang cho mình ý thức và ý chí tiến công, chủ động nắm lại tình hình, chống lại xu thế nguy hiểm nói trên. Phải làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể quần chúng bằng cách thay đổi người có chức, có quyền hư hỏng, thoái hóa, biến chất. Phải rèn luyện, chủ yếu là qua thực tế công tác, người có chức, có quyền thực sự xứng đáng là người đầy tớ trung thành và người lãnh đạo của nhân dân, được dân tin, dân mến. Từ đó làm chuyển biến tình hình. Để làm việc trên, phải sử dụng vũ khí tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng từ trên xuống dưới. Điều này chúng ta đã nói nhiều và hội nghị của Trung ương vừa rồi đã nhấn mạnh. Nhưng đây là điều cực kỳ khó khăn bởi vì tự mình phải mổ xẻ mình. Với tình hình hiện nay, tôi e rất dễ sa vào hình thức, làm qua loa, không kiên quyết, không có kết quả thiết thực. Đảng phải trong sạch, lành mạnh. Đó là điều có ý nghĩa quyết định để Đảng lãnh đạo thực hiện thành công chiến lược lớn: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường, nhiều thành phần, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vươn tới dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, từng bước, từng phần làm cho chế độ ta ngày càng có nhiều chất dân chủ, chất dân làm chủ, chất chủ nghĩa xã hội. Như vậy, Đảng xứng đáng là người tổ chức mọi thắng lợi của nhân dân ta. 2. Từ tình hình trên, tôi nói với tổ chức của Đảng và công tác phát triển Đảng. Chúng ta thường được báo cáo rằng chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên là trong sạch, lành mạnh, chiếm đến 70% - 80%. Nhưng thực sự đâu có vậy, đảng viên một phần không nhỏ không có phẩm chất chính trị, tư tưởng và tác phong của người cộng sản. Tôi muốn đặc biệt nêu bật ba điểm rất quan trọng: Về quan hệ của Đảng với công nhân, thành phần công nhân trong Đảng không nhiều. Về quan hệ của Đảng với tầng lớp trẻ, là số đông của dân cư nước ta, lớp trẻ không tha thiết với Đảng. Về quan hệ của Đảng với trí thức, hiện nay trí thức cũng không quan tâm lắm đến việc gia nhập Đảng. Ba lớp người này không muốn vào Đảng bởi vì họ thấy nhiều tổ chức Đảng và đảng viên chưa xứng đáng là đảng viên cộng sản, chưa xứng đáng với Đảng của Hồ Chí Minh. Một tình hình có ý nghĩa như một sự cảnh báo nghiêm trọng là tuổi đời trung bình của đảng viên đã lên đến 44 tuổi. Nếu cứ cái đà này tiếp diễn mà không được cải thiện thì 5 - 10 năm nữa Đảng ta chỉ còn là Đảng của những người đứng tuổi và cao tuổi. Chúng ta quyết phải khắc phục cho được tình trạng này, làm cho Đảng chúng ta thực sự là một Đảng quần chúng, giàu sức trẻ, giàu trí tuệ, giàu chất cách mạng. 3. Đảng ta và công tác nghiên cứu lý luận. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta trong thời đại và thế giới ngày nay là việc làm mới mẻ, chưa có tiền lệ, vừa mò mẫm vừa làm, điều này càng đòi hỏi chúng ta phải đi vào thực tế cuộc sống của nhân dân với thái độ cách mạng và đổi mới để tìm tòi, nghiên cứu tổng kết thực tiễn và từ thực tiễn nâng lên thành lý luận. Phải nói rằng về mặt này chúng ta làm chưa tốt, nhiều vấn đề nảy sinh trong cuộc sống chưa có giải đáp, chưa có hướng ra.
Tóm lại, có thể nói chúng ta đang đứng ở ngã ba đường. Cần thấy hết tình hình, rút ra kết luận nghiêm khắc với ý chí cách mạng tiến công. Bọn thù địch chống phá ta bằng “diễn biến hòa bình”, chúng biết nhân dân ta là kiên cường không thể coi thường, chúng biết Đảng ta với chỗ mạnh và chỗ yếu có thể khai thác. Chúng chờ cơ hội. Điều đáng sợ là “diễn biến hòa bình” từ nội bộ Đảng ta! Về cuộc vận động toàn Đảng xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình vừa bắt đầu, điều tôi muốn nhấn mạnh là: hành động thực tế, việc làm và kết quả thiết thực. Chỉ có một thước đo kết quả của tự phê bình và phê bình: Đó là trong cuộc sống hiện thực, bằng những việc làm và kết quả mà nhân dân có thể nhận thấy và kiểm tra, thực sự Đảng ta, đảng viên của Đảng ta có nâng cao được hay không, nâng cao được đến đâu và như thế nào, năng lực lãnh đạo, phẩm chất cách mạng và sức chiến đấu của Đảng và đảng viên. Chỉ có việc làm đem lại kết quả thiết thực trong đời sống của các tầng lớp nhân dân khắp các miền của đất nước mới tăng thêm lòng tin của nhân dân, cải thiện quan hệ giữa Đảng và dân, gắn bó Đảng với dân, dân với Đảng và đó là nguồn gốc sức mạnh của Đảng ta. Phạm vi tự phê bình và phê bình bao quát: Tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống. Như thế là rất rộng, về từng người cần nêu rõ trọng điểm, nếu không sẽ dễ tràn lan, có khi bỏ cái chính, sa vào cái phụ, thậm chí không gỡ được ra, mà lại gây thêm rối. Về đạo đức, lối sống, phải tập trung vào những khuyết điểm, sai lầm nặng nhất, phổ biến nhất, nổi cộm nhất, nhân dân bất bình và chê trách nhất. Đó là tham nhũng, tư lợi và quan liêu cửa quyền, phiền hà sách nhiễu dân và biết bao ảnh hưởng tiêu cực của nó đang gây ra một cách rộng khắp với những tác hại không lường hết được mà Bác Hồ đã nói: Trăm con mắt đều nhìn vào, trăm ngón tay đều chỉ vào. Đây là một chuỗi của những sai lầm, những hư hỏng có liên quan mật thiết đến tình hình phức tạp hiện nay của đất nước và nguyện vọng thiết tha nhất của nhân dân. Cho nên việc tự phê bình và phê bình phải có hiệu quả, từ đó từng bước thanh toán những sai lầm, hư hỏng ấy, đem lại nguồn ánh sáng cho đất nước và nguồn phấn khởi cho nhân dân, là điều mà nhân dân, cán bộ các cấp, các ngành đều mong đợi.

Phát huy thành tựu và truyền thống gần 70 năm nay của Đảng ta, gắn bó với nhân dân ta, chúng ta hoàn toàn có thể và nhất định thành công trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta, tạo ra cho đất nước cái thế vững bước đi lên, chỉ một hướng, một đường, con đường lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi trên đất nước Việt Nam ta.

Phạm Văn Đồng