Nghĩa tình - nét văn hóa đặc trưng của TP HCM

Tin mới

23/07/2013 22:27

Sáng 23-7, Thành ủy TP HCM tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Đánh giá thành tựu sau 15 năm, bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, cho biết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII có giá trị to lớn đối với sự phát triển đời sống văn hóa của TP. Nhận thức về vai trò, trách nhiệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã được nâng lên.

Điều này thể hiện rõ nét trong hành động về xây dựng con người, chủ thể được xem là trung tâm, có ý nghĩa chiến lược và quyết định xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Đặc biệt, phẩm chất nghĩa tình, một nét văn hóa đặc trưng của TP, ngày càng được bồi đắp, là một trong những động lực rất quan trọng của nhiều phong trào và trở thành tập quán phổ biến, thấm sâu trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, hoạt động văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú; hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả; hệ thống bảo tàng, thư viện, di tích, trung tâm sinh hoạt văn hóa được củng cố và phát triển khá đồng bộ. Các lễ hội văn hóa diễn ra lành mạnh và phổ biến trên nhiều địa bàn góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa ở cơ sở.

Tuy nhiên, bà Thân Thị Thư cũng nhìn nhận những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa chưa ngang tầm với sự phát triển TP. Sự chuyển biến về nếp sống văn minh đô thị của TP trên một số mặt chưa thật sự rõ nét.

Xác định việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển văn hóa làm nền tảng để tăng trưởng kinh tế bền vững là nhiệm vụ cấp bách, TP HCM đã kiến nghị Trung ương nghiên cứu ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó chú trọng nội hàm “Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam tiên tiến, nhân văn”. Theo đó, văn hóa dân tộc là nền tảng, phải được bảo vệ, giữ gìn để từ đó tiếp tục xây dựng và phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Đua cho biết các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu để giúp cho Ban Thường vụ Thành ủy trong việc nghiên cứu nội hàm về đặc trưng văn hóa của con người TP nhằm tiếp tục phát huy, bồi đắp, gắn liền với đức tính con người mà Nghị quyết Trung ương đề ra. Ngoài ra, từ nay đến năm 2015, TP sẽ tăng cường nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa; xem xét tăng đầu tư ngân sách cho văn hóa, nhất là hoạt động đầu tư trực tiếp về con người, phấn đấu đạt trên mức 2%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương - nhấn mạnh TP HCM phải là trung tâm sáng tạo và lan tỏa các giá trị nhân văn ra cả nước; cần tập trung xây dựng nhân cách con người, giữ gìn và phát huy truyền thống nghĩa tình, giá trị văn hóa đặc trưng của TP. Dịp này, 85 tập thể và 124 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết được tuyên dương, khen thưởng.

Phan Anh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI